Vanlog 44 – 5 LÝ DO HỌC HOÀI KHÔNG GIỎI TIẾNG ANH

Vanlog 44 – 5 LÝ DO HỌC HOÀI MÀ KHÔNG GIỎI TIẾNG ANH

Lý do 1: Tham khảo nhiều nhưng không HÀNH ĐỘNG!

Lý do 2: ĐỘNG LỰC không đủ lớn.

Lý do 3: Nghĩ là mình không có NĂNG KHIẾU

Lý do 4: Không chú trọng khả năng TỰ HỌC

Lý do 5: Mong muốn kết quả NGAY LẬP TỨC

Editor: Vân Possible & Khanh Trần
Pờ rồ điu sờ: Thái Minh Châu
Produced by Kat Media www.katmedia.vn

Facebook của Vân: www.facebook.com/vanxinhtuoi
Facebook của Vanlog: www.facebook.com/VanlogbyVanpossible

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *