Vanlog 11 – Bạn trai nước ngoài vs Bạn trai Việt Nam.

Quen bạn trai nước ngoài khác quen bạn trai Việt Nam chỗ nào? Danh sách này là tương đối và chưa phải là hoàn thiện nhé!
Welcome comment và share 🙂

Cám ơn dream team:
Kịch bản & Đứng nói: Vân Trần.
Producer: Trần Quốc Khánh.
Cameraman: Đinh An Ninh
Editor: Khanh Trần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *